OFERTA

Analiza ruchu drogowego

Dostarczamy dane o ruchu niezbędne do określenia podstawowych wymiarów elementów przekroju poprzecznego drogi, wyboru typu skrzyżowań, oceny oddziaływania na środowisko wraz z oceną efektywności ekonomicznej. Dokonujemy oceny warunków ruchu na istniejącym i projektowanym układzie drogowym oraz jego wariantach w różnych horyzontach czasowych.

l

Projekty

Wykonujemy projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze w zakresie: dróg i ulic, parkingów, zjazdów indywidualnych i publicznych, ciągów pieszych i rowerowych. W ramach wykonywanego projektu prowadzimy kompleksową procedurę administracyjną wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień

Nadzory

Prowadzimy kompleksowy nadzór nad robotami w zakresie wszystkich branż. Będąc inspektorem nadzoru w czasie trwania budowy sprawujemy kontrolę jej przebiegu w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów inwestora i przyszłych użytkowników.

Doradztwo

Świadczymy usługi doradcze w ramach inżynierii drogowej i budownictwa drogowego. Prowadzimy konsulting na każdym etapie inwestycji tj. planowania, projektowania i nadzoru. Ofertę kierujemy zarówno do inwestorów prywatnych jak i jednostek administracji państwowej.

Badania ruchu drogowego

Wykonujemy badania ruchu drogowego obejmujące pomiary natężenia ruchu drogowego wraz z możliwością zbadania napełnienia środków transportu zbiorowego. Pomiary stanowią bazę do analizy stanu istniejącego badanego obszaru. Pomiary w zależności od potrzeb przeprowadzamy metodą ręcznego pomiaru zliczania uczestników ruchu, bądź z wykorzystaniem zapisu wideo.

Organizacje ruchu

Wykonujemy projekty stałe jak i czasowej organizacji ruchy. Projekty stałej organizacje ruchu wykonujemy dla: dróg i ulic, zjazdów, osiedli mieszkaniowych, centrów handlowych, parkingów, ogródków gastronomicznych, pawilonów handlowych oraz według indywidualnych wymagań. Projekty czasowej organizacje ruchu wykonujemy na czas remontów, robót drogowych, prac wykonywanych w pasie drogowym, organizacji imprez masowych, budowy przyłączy (gazowych, elektroenergetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych), według indywidualnych wymagań.